beleidsplan

BELEIDSPLAN STICHTING POËZIEROUTE WASSENAAR

1.Doel
De Stichting is opgericht op 19 maart 2015 voor onbepaalde tijd.
Voor de ANBI status is de Stichting verplicht een beleidsplan te publiceren op haar website.
In onderstaand plan legt het bestuur het actuele beleid vast.
Het beleidsplan zal jaarlijks worden aangepast indien nodig.
In dit beknopte beleidsplan geven wij inzicht in:
-de door de Stichting te verrichten werkzaamheden;
-de wijze waarop de Stichting fondsen wil verwerven;
-de wijze waarop de Stichting verkregen inkomsten zal beheren;
-de wijze waarop en aan welke doelen verkregen inkomsten worden besteed.

2-Strategie
De doelstelling luidt als volgt:
De stichting heeft ten doel het tot stand brengen en in standhouden van gedichten in de openbare ruimte in de gemeente Wassenaar.
Met haar doelstelling beoogt de Stichting het algemeen belang te dienen.
De Stichting heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de Stichting haar opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.
Een batig liquidatiesaldo zal volledig ten goede komen aan de Vrienden van de OBVW:

3-Beleid

3.1. Te verrichten werkzaamheden van de vereniging
de stichting tracht haar doel te bereiken door:
1- het plaatsen van een gedichten in de openbare ruimte  op verschillende plaatsen in Wassenaar en wel op zodanige wijze dat een wandeling of fietstocht langs de gedichten op een unieke wijze een goed beeld geeft van dichters die verbonden zijn met Wassenaar en van unieke plekken van Wassenaar.
2- de technische en artistieke uitwerking van het vorenstaande;
3-  het in standhouden en onderhouden van bovengemelde gedichten
4-  het bevorderen van de poëzie, onder meer door het plaatsen van  nieuwe gedichten.
Door deze activiteiten draagt de Stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in de statuten.

3. 2. Werving en beheer van gelden.
De stichting zal gelden werven middels acties om donaties, subsidies, erfstellingen, legaten en schenkingen te verwerven.
Het beheer van de verkregen inkomsten wordt beheerd door het bestuur. Een aparte bankrekening wordt hiertoe opgericht.

3.3 vermogen van de Stichting
de stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting.

3.4. Beschikken over het vermogen van de Stichting
geen enkele persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Aldus kan geen enkele (rechts) persoon beschikken over het vermogen van de Stichting als ware het eigen vermogen.

4. Overige
4.1 Beloningsbeleid
de leden van het bestuur om te vangen van de hen in de hoedanigheid verrichten werkzaamheden geen vergoeding.

4.3. Publicatieplicht
de Stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van publicaties op:
www.poezieroutewassenaar.nl
Voorts zullen er regelmatig in De Wassenaarse Krant publicaties verschijnen.

Jaarverslag Stichting poëzieroute Wassenaar 2015.pdf (160,9 kB)

Jaarverslag Stichting 2016 A4 Po.pdf (206 kB)

Jaarverslag 2017.pdf (319403)

2018 JAARVERSLAG.pdf (497060)

2019 JAARVERSLAG STICHTING en balans.pdf (0)

2020 JAARVERSLAG.pdf (497851)

2021 JAARVERSLAG (1).pdf (503092)